Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, czy „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Chcemy uprzejmie poinformować, że Stowarzyszenie Działkowców „Wichrowe Wzgórza” z siedzibą w Tenczynku, ul. Owocowa 1 posiada dane, które zostały zebrane w wyniku podpisania umowy, zapytań ofertowych lub korespondencji z naszym stowarzyszeniem z dniem przeprowadzenia w/w czynności.

Należą do nich:

 • Dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, pesel
 • Dane adresowe: adres zamieszkania lub korespondencyjny, ulica, numer domu lub mieszkania, miasto
 • Dane firmy: nazwa firmy, NIP, adres firmy
 • W myśl wspomnianego wyżej rozporządzenia RODO chcemy Państwa poinformować, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (nazywany dalej: Administratorem) jest: Stowarzyszenie Działkowców „Wichrowe Wzgórza” w Tenczynku, Owocowa 1, 32-067 Tenczynek. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą e-mail: biuro@ogrodwichrowewzgorza.pl
  2. Administrator wyznaczył osobę zajmującej się danymi osobowymi dostępną pod adresem e-mail: biuro@ogrodwichrowewzgorza.pl
  3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
  4. Przez prawnie uzasadnione interesy realizowane przez SD „Wichrowe Wzgórza” w Tenczynku należy rozumieć kontakt z klientami, zawieranie umów i przesyłanie informacji związanych z działalnością Stowarzyszenia. Przetwarzanie danych osobowych mieści się w zakresie działalności Administratora.
  5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty dostarczające działalność Administratora w celu realizacji świadczonych usług oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością SD „Wichrowe Wzgórza” w Tenczynku.
  6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane automatycznie lub ręcznie w celu dostarczania interesantom SD „Wichrowe Wzgórza” w Tenczynku kompleksowej informacji, w celu prowadzenia działalności stowarzyszenia zgodnie z przepisami prawa, jak również w celach statystycznych.
  7. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy lub nawiązania innej formy współpracy z SD „Wichrowe Wzgórza” w Tenczynku.
  9. Państwa dane publiczne udostępniane przez tzw. źródła publiczne – tj. oficjalne i publiczne strony internetowe oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.) mogą być również przetwarzane przez Administratora.
  10. Z powodu przetwarzania przez nasze stowarzyszenie Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
   • żądania od Administratora wglądu do Pani/Pana danych osobowych,
   • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
   • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
   • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
   • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Powyższe żądania można zgłaszać poprzez kontakt drogą e-mailową na adres: biuro@ogrodwichrowewzgorza.pl.

 

Zarząd Stowarzyszenia Działkowców
„Wichrowe Wzgórza” w Tenczynku